Tea break. (Photo: Oi Ding Koy)  

Copyright © 2020 Karabiner Mountaineering Club

Karabiner Mountaineering Club